Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Handig! app en website, hierna Handig! App.

We respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder lees je hoe we om gaan met jouw gegevens.

1. Contactgegevens

Adres: Kanaalstraat 12b, Oss

E-mail: info@handigapp.nl

Website: www.handigapp.nl

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via e-mail: info@handigapp.nl

 

2. Soorten gegevens die worden verzameld

Wij verwerken persoonsgegevens die Uw werkgever of opdrachtgever in de webapplicatie invult. De verwerking is beperkt tot de volgende gegevens:

  • Naam;
  • E-mailadres.

Met deze informatie wordt een account aangemaakt in de Handig! app.

Jouw persoonlijke gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder expliciete toestemming.

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

Van belang hierbij is om te weten dat wij niet altijd alle gegevens gebruiken. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.

Wij  verwerken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vragen wij hiervoor expliciete toestemming.

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens die Uw werkgever of opdrachtgever ter beschikking stelt.

 

4. Gegevensverwerking

Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Wij  gebruiken de gegevens onder andere wanneer u:

  • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
  • relatiebeheer;
  • nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • contact opneemt met ons via het contactformulier of de app;

 

5. Bewaartermijnen

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteren wij  een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaren wij de gegevens langer.

 

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Wij maken afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit leggen wij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

7. Beveiliging persoonsgegevens

Wij respecteren de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheimgehouden worden.

 

8. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@handigapp.nl Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Wij proberen binnen een termijn van 4 weken te reageren.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Wijzigingen

Wij behouden ons  het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.