Algemene voorwaarden

Algemene SaaS-voorwaarden SOFTWARE AS A SERVICE

Handig! App

 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Begrippen die in deze Algemene voorwaarden en de daarbij behorende Bijlagen met een hoofdletter zijn geschreven hebben de in dit artikel toegekende betekenis.

 • “Gelieerde Vennootschap”: een entiteit die wordt gecontroleerd door, de controle heeft over of onder gezamenlijke controle staat van een Partij bij deze Overeenkomst. Voor de toepassing van deze definitie betekent “controle” de directe of indirecte eigendom van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht of andere eigendomsbelangen van die entiteit.
 • “Apparaten”: specifieke mobiele telefoons, smartphones, pc’s, laptops, tablets, kiosk- apparatuur en overige Apparaten die gegevens verwerken met betrekking tot de Opdrachtnemer SaaS- Diensten.
 • ‘’Klant/Opdrachtgever”: de partij die de SaaS-diensten afneemt van Opdrachtnemer, zonder eigenaar te worden van de SaaS-dienst.
 • “SaaS-Diensten”: de applicatie voor urenregistratie en registratie meerwerk en daarmee samenhangende producten en ondersteuningsdiensten.
 • “Gebruiker”: een unieke, identificeerbare persoon die bevoegd is zich toegang te verschaffen tot de SaaS-Diensten en deze te gebruiken. Voor alle duidelijkheid, een account van een Gebruiker mag enkel gebruikt worden door die specifiek, uniek en identificeerbare persoon en mag niet worden gedeeld onder ander personen.
 • ‘’Opdrachtnemer’’: 5Pro Nederland B.V. en Jansen Schilders B.V. Zij zullen de app ontwikkelen en ter beschikking stellen aan Klant.
 • ‘’Overeenkomst’’: de offerte/overeenkomst die de nadere afspraken tussen partijen regelt.
 1. SAAS-DIENSTEN
 2. Opdrachtnemer geeft Klant recht op toegang tot en gebruik van de meest recent beschikbare SaaS-Diensten uit hoofde van de Overeenkomst gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Het recht op toegang tot en gebruik van de Saas-Diensten door Klant wordt verleend op voorwaarde dat Klant het bepaalde in deze Overeenkomst naleeft en de daarvoor overeengekomen vergoeding (in de overeenkomst) betaalt.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk haar rechten in de SaaS-Diensten voor. Partijen erkennen dat de rechten en belangen in en de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer (blijven) berusten (c.q. bij een derde-leverancier of licentiegever) en dat de SaaS-Diensten uitsluitend aan Klant worden verleend op basis van “Software as a Service” en niet aan Klant worden verkocht.

 

 1. VERGOEDINGEN EN BETALINGEN
 2. Klant betaalt Opdrachtnemer een vergoeding zoals is overeengekomen in de Overeenkomst.
 3. De vergoeding op grond van lid 1 (i) is gebaseerd op aangeschafte SaaS- Diensten en niet op het werkelijke gebruik daarvan en (ii) kunnen betalingsverplichtingen niet worden geannuleerd en betaalde vergoedingen niet worden gerestitueerd. Vergoedingen voor de SaaS-Diensten zijn volledig verschuldigd vanaf de begindatum van de Eerste Abonnementstermijn en elke Verlenging daarvan, tenzij anderszins overeengekomen.
 4. In geval van een bestelling voor meer geautoriseerde Gebruikers gedurende een Abonnementstermijn, worden de daarvoor verschuldigde Vergoedingen naar evenredigheid en afzonderlijk berekend voor het resterende deel van de Abonnementstermijn en zijn deze verschuldigd vanaf het moment van acceptatie van Opdrachtnemer van die bestelling.
 5. Opdrachtnemer mag factureren door middel van een per e-mail aan Klant verzonden digitale factuur (in pdf-formaat) aan het schriftelijk door Klant opgegeven e-mailadres. Klant informeert Opdrachtnemer schriftelijk en voorafgaand over eventuele wijzigingen van dit aangegeven e-mailadres. Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anderszins overeengekomen. Vergoedingen worden aangeduid en betaalbaar gesteld in de plaatselijke valuta en zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (btw), andere overheidsheffingen en onkosten en kunnen niet worden gerestitueerd, voor een andere termijn worden gebruikt, gecrediteerd omdat er weinig of geen gebruik van een dienst is gemaakt, en kunnen niet worden verrekend met vergoedingen of andere in rekening gebrachte en verschuldigde kosten uit hoofde van een andere Overeenkomst met Opdrachtnemer.
 6. Over elk bedrag dat niet binnen de betalingstermijn van Klant is ontvangen, wordt rente berekend tegen het wettelijke percentage vanaf de factuurdatum, vanaf de dag waarop de betaling vervalt tot aan de dag der algehele voldoening. Klant dient daarnaast kosten (waaronder juridische kosten) te betalen welke zijn gemaakt voor het innen van achterstallige betalingen, waarbij een minimum geldt van 1,5% per maand over het totale verschuldigde bedrag.

 

 1. KLANTGEGEVENS
 2. Klant is eigenaar van haar eigen Klant/werknemersgegevens.
 3. Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en het auteursrecht van Klantgegevens.
 4. Klant is ervoor verantwoordelijk dat Klantgegevens in het juiste formaat beschikbaar zijn.
 5. Klant garandeert dat zij eigenaar is van c.q. gebruikrechten heeft op Klantgegevens die zij gebruikt bij de SaaS-Diensten, en dat zij Opdrachtnemer machtigt Klantgegevens te verwerken, zoals voorzien in deze Overeenkomst, en dat dat gebruik geen inbreuk pleegt op of misbruik maakt van rechten of regels van derden.
 6. Opdrachtnemer past de in de sector geldende best practices toe op de verwerking van Klantgegevens in het kader van de SaaS-Diensten. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de verwijdering, correctie, vernietiging of verlies van of voor inbreuken op of het ontbreken van Klantgegevens als gevolg van enig handelen van Klant.
 7. Opdrachtnemer en haar licentiegevers nemen technische maatregelen ter bescherming van de SaaS-Diensten en kunnen zich van tijd tot tijd toegang verschaffen tot de account van Klant en Klantgegevens, voor zover Opdrachtnemer dit redelijk of passend acht voor de uitvoering van deze Overeenkomst, waaronder het verlenen van ondersteunings- en onderhoudsdiensten, het voeren van een account-administratie, het genereren van facturen voor het gebruik van de SaaS-Diensten door Klant en het controleren op de naleving van deze Overeenkomst door Klant.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN KLANT
 2. Opdrachtnemer verstrekt Klant de hulpmiddelen (zoals gebruikersnaam en wachtwoorden) om toegang te kunnen verkrijgen tot de SaaS-Diensten. Toegang tot de SaaS- Diensten via een dergelijk verstrekt hulpmiddel wordt beschouwd als toegang tot de SaaS-Diensten door Klant. Klant stelt al het redelijke in het werk om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van de SaaS-Diensten te voorkomen en licht Opdrachtnemer onverwijld in over ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik.
 3. Klant is verantwoordelijk voor haar gebruik van de SaaS-Diensten en de wijze waarop de resultaten worden verkregen via dat gebruik. Klant is daarnaast verantwoordelijk voor het instrueren van Gebruikers en hun gebruik van de SaaS-Diensten. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst door de Gebruikers.
 4. Opdrachtnemer mag een logboek bijhouden van de informatie die Opdrachtnemer noodzakelijk acht voor de berekening van Vergoedingen en andere verschuldigde kosten.

 

 1. WERKING VAN DE SAAS-DIENSTEN
 2. Gedurende de Abonnementstermijn doet Opdrachtnemer al hetgeen in zakelijk opzicht redelijk is om ervoor te zorgen dat
  (a) de SaaS-Diensten wezenlijk in overeenstemming met de Overeenkomst werken, en dat:
  (b) de SaaS-Diensten geen gebreken vertonen of Kwaadaardige Codes bevatten; met dien verstande dat
  (i) Klant de SaaS-Diensten gebruikt in overeenstemming met door Opdrachtnemer verstrekte instructies;
  (ii) Klant binnen vijf (5) werkdagen nadat zich een gebrek voordoet Opdrachtnemer daarover schriftelijk informeert;
  (iii) Klant de door Opdrachtnemer aanbevolen updates heeft geïnstalleerd voor softwareproducten van derden die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de werking van de SaaS-Diensten op de gebruikte Apparaten;
  (iv) Klant de bijbehorende apparatuur, software en omgevingsomstandigheden in overeenstemming houdt met de toepasselijke specificaties en in de sector gebruikelijke normen;
  (v) Klant geen andere apparatuur of software heeft geïntroduceerd die een negatief effect heeft op de SaaS-Diensten;
  (vi) Klant de uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde Vergoedingen heeft betaald en de Overeenkomst steeds in alle opzichten naleeft;
  (vii) Klant geen wijzigingen heeft aangebracht (of heeft toegestaan anders dan door of met uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtnemer) in de door Opdrachtnemer geleverde SaaS-Diensten.

 

 1. ABONNEMENTSTERMIJN EN BEËINDIGING
 2. De aanvangs- en eindtermijn zijn vastgelegd in de Overeenkomst saas-oplossing.
 3. Niet-nakoming en Faillissement. Elk der Partijen kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke opzegging
  (a) onmiddellijk na een wezenlijke tekortkoming in de nakoming door de andere Partij, indien er sprake is van een onherstelbare tekortkoming in de nakoming, of
  (b) indien de andere Partij niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke aanzegging een herstelbare tekortkoming ongedaan maakt.
 4. Opdrachtnemer kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien een van de volgende omstandigheden met betrekking tot Klant zich voordoet:
  (a) vrijwillig (verzoek tot) faillissementsverklaring;
  (b) onvrijwillig (verzoek tot) faillissementsverklaring waarvoor niet binnen zestig (60) dagen decharge wordt verleend;
  (c) benoeming van een bewindvoerder of curator in het faillissement over (een deel van) het vermogen van Klant;
  (d) benoeming van een beheerder ten aanzien van de Klant; of
  (e) een overdracht ten behoeve van schuldeisers.
 5. Wanbetaling/Gedrag Klant. Opdrachtnemer kan de toegang van Klant tot de SaaS- Diensten geheel naar eigen beoordeling opschorten met voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Klant, indien:
  (a) betaling meer dan vijf (5) dagen na de vervaldatum achterwege blijft en indien niet betaling niet binnen de vijftien (15) dagen na schriftelijke kennisgeving wordt hersteld, of
  (b) Klant wezenlijk tekortschiet in de nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst en indien deze tekortkoming niet binnen de vijftien (15) dagen na schriftelijke kennisgeving wordt hersteld, welke opschorting voortduurt totdat betaling is geschiedt c.q. de tekortkoming ongedaan is gemaakt.
 6. Gevolgen van Beëindiging. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Klant of derden voor de beëindiging van deze Overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde daarin of voor opschorting van het recht op toegang van Klant tot en/of het gebruik van de SaaS- Diensten ingevolge deze Overeenkomst in overeenstemming daarmee. Indien deze Overeenkomst, met of zonder opgave van de reden daarvoor wordt beëindigd, blijft Klant verplicht tot betaling van de Vergoedingen die voorafgaand aan de beëindiging verschuldigd zijn geworden. Per de Ingangsdatum van de beëindiging van deze Overeenkomst door Klant of Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, staakt Klant elk gebruik van de SaaS-Diensten en van de overige informatie en materialen die Opdrachtnemer aan Klant heeft verstrekt uit hoofde van deze Overeenkomst. De begripsomschrijvingen en de rechten en verplichtingen van Partijen die naar hun aard voortduren, blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
 7. Op verzoek van Klant verstrekt Opdrachtnemer binnen twee (2) maanden na beëindiging van de Overeenkomst een kopie van de Klantgegevens in het formaat van Opdrachtnemer. Bij het uitblijven van een dergelijk verzoek binnen die termijn, heeft Opdrachtnemer het recht de Klantgegevens aantoonbaar te vernietigen of zich daar anderszins van te ontdoen.

 

 1. VERTROUWELIJKHEID
 2. Elk der Partijen gaat ermee akkoord dat zakelijke, technische, financiële en overige gegevens die zij van de ander verkrijgt eigendom is van de bekendmakende Partij (“Vertrouwelijke Gegevens” van de verstrekkende Partij). Behoudens voor zover uitdrukkelijk en eenduidig door deze Overeenkomst toegestaan, houdt de ontvangende Partij de Vertrouwelijke Gegevens van de verstrekkende Partij geheim, maakt zij daarvan geen gebruik en maakt zij deze niet bekend aan derden; bovendien laat zij haar werknemers deze verplichting onderschrijven. Elk der Partijen kan Vertrouwelijke Gegevens van de ander bekendmaken aan de moedermaatschappij van de ontvangende Partij en aan haar Gelieerde Vennootschappen, mits werknemers die dergelijke Vertrouwelijke Gegevens ontvangen aan geheimhouding gebonden zijn die ten minste even stringent is als de hierin vervatte geheimhoudingsplicht.
 3. Bij beëindiging van deze Overeenkomst of op verzoek van de verstrekkende Partij geeft de ontvangende Partij de Vertrouwelijke Gegevens van die verstrekkende Partij terug aan de verstrekkende Partij, of vernietigt zij (met een schriftelijke verklaring van die vernietiging) de Vertrouwelijke Gegevens van die verstrekkende Partij, alsmede de stukken en gegevensdragers die dergelijke Vertrouwelijke Gegevens bevatten en kopieën, afschriften of uittreksels daarvan.
 4. De ontvangende Partij gaat op grond van dit artikel geen verplichtingen aan met betrekking tot gegevens die de ontvangende partij kan documenteren als gegevens die: (a) openbaar en zonder beperking toegankelijk zijn geworden buiten de schuld van de ontvangende partij, haar werknemers of vertegenwoordigers; of (b) zonder beperking zijn ontvangen van een derde die deze gegevens rechtmatig in haar bezit had en bevoegd en bij machte is die gegevens openbaar te maken; of (c) rechtmatig en zonder beperkingen in het bezit waren van de ontvangende Partij, voordat de gegevens door de andere Partij openbaar werden gemaakt; of (d) onafhankelijk zijn ontwikkeld door werknemers of adviseurs van de ontvangende Partij zonder toegang tot dergelijke Vertrouwelijke Gegevens; of (e) waarvoor een plicht tot openbaarmaking bestaat op grond van de wet of een uitspraak van een bevoegde rechter.
 5. In afwijking van het voorgaande verleent Klant Opdrachtnemer en de aan haar Gelieerde Vennootschappen het recht om het logo, de naam en de referentie van Klant te gebruiken als marketingmateriaal, waaronder zonder enige beperking de websites.

 

 1. GARANTIE
 2. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk elke andere garantie of voorwaarde uit, van welke aard dan ook, waaronder (stilzwijgende) garantie of voorwaarde betreffende de kwaliteit, prestaties, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van bepaalde eigendomsrechten.
 3. Opdrachtnemer garandeert niet dat de SaaS-Diensten aan andere vereisten voldoen dan aan de in de Overeenkomst gegarandeerde vereisten of dat het verlenen van de SaaS-Diensten ononderbroken zal plaatsvinden of dat de SaaS-Diensten geen fouten bevatten.
 4. Daarnaast garandeert Opdrachtnemer niet dat alle fouten in de SaaS-Diensten te verhelpen zijn c.q. zullen worden verholpen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
 2. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst en voor zover wettelijk toegestaan wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot directe schade, waarbij derhalve de aansprakelijkheid voor alle andere schade, zoals incidentele schade, gevolgschade, bijzondere schade of schadevergoeding bij wijze van strafmaatregel, op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming, waaronder winstderving, verlies van spaargelden, verlies van goodwill, schade veroorzaakt door onderbrekingen in de bedrijfsuitoefening, het verlies of de beschadiging van gegevens of andere incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten, ook indien een Partij is gewezen op de mogelijkheid van die schade. Voor zover wettelijk toegestaan beloopt de totale aansprakelijkheid van en vrijwaring door Opdrachtnemer voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst nimmer meer dan een bedrag gelijk aan de aan Opdrachtnemer betaalde Vergoedingen in de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de desbetreffende kwestie, met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtnemer en in geval van fraude. Klant begrijpt dat Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid aanvaardt voor hardware, software of andere producten of diensten die door anderen dan Opdrachtnemer zijn geleverd of verleend.
 3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien zij daarvoor onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke wordt gesteld door Klant en haar een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming ongedaan te maken, en wanneer Opdrachtnemer na die termijn nog steeds niet aan haar verplichtingen voldoet. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming in de nakoming, zodat Opdrachtnemer adequaat daarop kan reageren. Vorderingen tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervallen zes maanden nadat de kwestie die welke aanleiding gaf tot de vordering zich voordeed.
 4. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie en/ of goederen heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De Klant is verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is en/of waarvan de omvang van de aansprakelijkheid het bepaalde inde leden 1 en 2 overstijgt of dreigt te overstijgen. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Klant gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

10 Overig

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer(s) en Klant en de hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.